Categories
ถุงมุ้ง

ENDUPAK : ถุงมุ้งพลาสติก LDPE คลุมสินค้าส่งออก

ถุงมุ้ง ถุงคลุมพาเลท เป็นชนิดของถุงพลาสติกที่มีรูปทรงสี่เหลี่ยม สามารถใช้คลุมสินค้าที่บรรจุในพาเลทได้ มีประโยชน์หลายอย่าง

  • การใช้งานสะดวกสามารถเปิดใช้ได้ทุกเวลา 
  • สามารถคลุมพาเลท คลุมชิ้นงานที่มีขนาดใหญ่ได้
  • ประหยัดต้นทุน เนื่องจากถุงมุ้งสามารถใช้งานหมุนเวียนได้หลายครั้ง
  • ป้องกันฝุ่น/ขี้นก