Categories
ถุงมุ้ง

ถุงมุ้งผลิตตามขนาดที่ใช้งาน

ถุงมุ้งผลิตตามขนาดที่ใช้งาน

โดยปกติถุงมุ้งที่ผลิตจะมีรอยซีลประมาณ 4 ถึง 5 รอยซีล ขึ้นอยู่กับความสามารถของเครื่องจักร ว่าเป่าได้หน้ากว้างสูงสุดที่

ขนาดเท่าไหร่ หากขนาดที่ต้องการกว้างมากๆก็ต้องมีการประกอบเพื่อเพิ่มขนาดให้ได้ตามต้องการ

ถุงมุ้งผลิตตามขนาดที่ใช้งาน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *