Categories
ถุงมุ้ง

ถุงมุ้ง คลุมเครื่องจักรแบบสี

ถุงมุ้งสำหรับคลุมเครื่องจักรเพื่อส่งออก เพื่อลดระยะเวลาในการแพคเครื่องจักรด้วยฟิล์มยืดซึ่งต้องใช้เวลาค่อนข้างนานในการ
พันแต่ละรอบ โซลูชั่นนี้จึงช่วยตอบโจทย์ให้กับทางลูกค้าได้เป็นอย่างดี สีของถุงมุ้งช่วยให้การแยกหมวดหมู่ของเครื่องจักร
สะดวกมากยิ่งขึ้น และสามารถมองเห็นได้จากระยะไกล

ถุงมุ้ง คลุมเครื่องจักรแบบสี
ถุงมุ้ง คลุมเครื่องจักรแบบสี
ถุงมุ้ง คลุมเครื่องจักรแบบสี
ถุงมุ้ง คลุมเครื่องจักรแบบสี
ถุงมุ้ง คลุมเครื่องจักรแบบสี
ถุงมุ้ง คลุมเครื่องจักรแบบสี
ถุงมุ้ง คลุมเครื่องจักรแบบสี
ถุงมุ้ง คลุมเครื่องจักรแบบสี
ถุงมุ้ง คลุมเครื่องจักรแบบสี
ถุงมุ้ง คลุมเครื่องจักรแบบสี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *